Tavaszi Szél Konferencia szekcióbeosztása ÚJ !!!!!!!!

Tavaszi Szél Konferencia szekcióbeosztása ÚJ !!!!!!!!

PDF letöltés
Nyomtatás

Doktoranduszok Országos Szövetsége

„Tavaszi Szél 2013” nemzetközi tudományos konferencia

Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Sopron, 2013. május 31 – június 2.

 

 

 

2013. május 31. (péntek)

Történelem- és politikatudomány – E203

Szekcióvezető: Dr. habil. Tóth Imre, egyetemi docens, NYME-KTK

14:30

Nagy Zoltán

A II. világháborús szlovák állam sajtóirányításának kiépülése (1938-41)

14:50

dr. Várnai Gergely

Reformmozgalmak az Oszmán Birodalomban a 19. sz. második felében

15:10

Zsiska Zsófia

Érdekérvényesítés az Európai Unióban – a magyar érdekek artikulációs lehetőségeiEgy elfelejtett kísérlet – az Országos Széchényi Könyvtár volt első világháborús gyűjteménye

15:30

Bartha Annamária

A királyi gyermekek kiházasítása – Károly Róbert dinasztikus politikája

15:50

Schwarzwölder Ádám

Az agráriusok, a merkantilek és Széll Kálmán

16:10

Jóni Eszter

Soviet Women in World War II.

16:30

Boros Gábor

A játékfilm, mint történeti forrás. Spike Lee „Do The Right Thing” című filmjének társadalomtudományi elemzése

16:50

Hajdufi Orsolya Éva

The Road to the Anglo-Irish Treaty

17:10

Hajnal Anett

Elveszett városok: Buda es Pest németajkú lakosságának asszimilációja 1848 es 1948 között

17:30

Blaskó Barbara

"Vidoni szalámi világmárka"
Bevezetés egy méltatlanul elfeledett üzem történetéhez

17:50

Szőts Zoltán Oszkár

Egy elfelejtett kísérlet – az Országos Széchényi Könyvtár volt első világháborús gyűjteménye

18:10

Vörös Katalin

A hatalmi struktúrák változása a tanoncoktatásban a 19. század második felében

18:30

Bezzegh Alpár

Major Features of the Ethnic German Population’s History in the Southern Parts of Hungary in the Interim Period between 1918 and 1920

18:50

Bacsa Balázs

Az antik ostromművészet forrásai


Műszaki- és földtudomány – E209

Szekcióvezető: Dr. Andor Krisztián, egyetemi docens, NYME-FMK

14:30

Manhertz Gábor – Gárdonyi Gábor

Rezgésdiagnosztikai algoritmusok elektromotoros hajtásrendszer vizsgálatához

14:50

Németh Eszter – Horváth Adrienn

Bükki talajok ásványtani vizsgálatának első eredményei

15:10

Aranyos Tibor József

Komposzt kezelés hatása egyes talajtulajdonságokra

15:30

Jakab Anita

Baktériumtrágyák talajbiológiai hatásai tenyészedényes kísérletben

15:50

Dobos Tímea

Hegyvidéki talajok eredetének vizsgálata

16:10

Visy Dávid

Merevségi mátrixok a szemi-analitikus végessáv módszerhez különböző megtámasztási viszonyok esetén

16:30

Gáspár Marcell Gyula

Nagyszilárdságú acélból készült hegesztett kötések hőhatásövezetének vizsgálata fizikai szimulációval

16:50

Szaszák Norbert

Development of Small Size Wind Tunnel for Investigation of Turbulence Generators

17:10

Simonovics János

Állkapocs rekonstrukciók vizsgálata

17:30

Mátrai Zsolt

Fogyasztáscsökkentő adalékkal ellátott dízel üzemanyagok motor üzemi jellemzőire gyakorolt hatásának vizsgálata

17:50

Hriczó Krisztián

Termikus határréteg áramlás vizsgálata folyadékkal telített porózus közegben

 


Építészet- és közlekedéstudomány – E208

Szekcióvezető: U. Nagy Gábor, egyetemi docens, NYME-FMK

14:30

Kósa Balázs

Közösségépítő - építő közösség

14:50

Szakonyi Petra

Modal Split and Transportation Attitude in the Higher Educational Institutions in Győr Analysis of a Survey

15:10

Lukács Lóránd

Repülőgép nem mért beavatkozó jeleinek meghatározása magas szintű képfeldolgozással, identifikáció céljából

15:30

Jóna László

Zárt belső udvarok, mint közterületek?

15:50

Danyi Tibor Zoltán

The Transformation of the Social Housing Sector after the Change of Regime in Hungary, Especially in Pécs

16:10

dr. Horváth Magdolna

Cella Trichora – Sopianae ókeresztény háromkaréjos temetői épületei – védelem és bemutatás

16:30

Turi Tamás

Az „abszolút akadálymentesség” meghatározása, hazai és külföldi akadálymentes környezetre vonatkozó törvényi háttér – a PTE épületállomány vizsgálata

16:50

Kóródy Anna Nóra

A víz megszelídítése – Vízfelületek környezetpszichológiai szerepe spanyolországi köztereken

17:10

Wettstein Domonkos

A huszadik század első felében épült nyaralóépületek tipológiája Balaton-parti fürdőtelepek analízise alapján

17:30

Román Zsolt

Numerikus áramlástan alkalmazása a robbantások elleni védekezésben

 


Erdőgazdálkodás és ökológia – E206

Szekcióvezető: Dr. Csiszár Ágnes, egyetemi docens, NYME-EMK

14:30

Bolla Bence

Nemes nyáras faállományok felmérése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben

14:50

Szűcs Péter

Bükkös és lucos állományok mohaközösségeinek összehasonlítása a Soproni-hegységben

15:10

Facskó Ferenc

Erdőgazdálkodásunk informatikai fejlesztéseinek mérlege

15:30

Molnár Zsolt

A faanyag foto-degradálódásakor fellépő felületi érdességváltozás követése az infravörös színkép segítségével

15:50

Barta Veronika

A szporadikus E réteg zivatartevékenységhez köthető változásai

16:10

Folcz Ádám

A nagygombák indikátor szerepének alkalmazási lehetősége az erdőgazdálkodásban, erdőtipológiában


Kémiatudomány – E210

Szekcióvezető: Prof. Dr. Albert Levente, egyetemi tanár, NYME-EMK

14:30

Beke Dávid

Lumineszcens szilíciumkarbid kvantumpöttyök előállítása és jellemzése

14:50

Bela Krisztina

Glutation peroxidázok ozmotikus stresszválaszban betöltött szerepének tanulmányozása Arabidopsis thaliana inszerciós mutánsokkal

15:10

Fazekas Eszter

Kétszeres Kabachnik-Fields reakciók megvalósítása, a termékek NMR tulajdonságai és felhasználása kétfogú P-ligandként

15:30

Szakács Dávid

Irányított evolúciós módszerek a fehérjék vizsgálatában

15:50

Molnár Borbála

Kábítószerek azonosítása és mennyiségi meghatározása trimetilszilil (oxim) éter/észtereikként, a gázkromatográfia-tömegspektrometria felhasználásával: a származékképzés és az adatgyűjtés feltételeinek optimálása

16:10

Nagy Gábor

Gáz halmazállapotú tüzelőanyagok összetételének meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

16:30

Szabó Mária

WOx nanoszerkezetek előállítása

16:50

Pusztai Péter

Cérium-foszfát nanoszálak termikus stabilitásának spektroszkópiás vizsgálata

 


Gazdaságtudomány I. – E216

Szekcióvezető: Dr. Szóka Károly, egyetemi docens, NYME-KTK

14:30

Pétervári Zsófia

Az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer összehasonlító elemzése nemzetközi viszonylatban, valamint működésének eddigi hazai tapasztalatai kérdőíves felmérés alapján

14:50

Péli Nikoletta

A 2008-as gazdasági válság makrogazdasági folyamatainak hatásai Magyarországon és Szlovákiában

15:10

Gulyás Gabriella

Dél-Dunántúl kiugrási lehetőségei a gazdasági válság után

15:30

dr. Laskai András

Az üzleti tervezés pénzügyi és matematikai-statisztikai eljárásai

15:50

Tógyer Tamás Nándor

A termőföld értékelésének jellemzői Magyarországon

16:10

Neszveda Gábor

Do We Prefer Improving or Constant Wage Profile?

16:30

Horváth Lajos

A magyarországi egészségügyi fejlesztési források eloszlása az egyes területi szinteken és a városhierarchia szerint

16:50

Pozdena Emese

Business Presentations - Does Cultural Background Have an Effect?

 


Gazdaságtudomány II. – E218

Szekcióvezető: Dr. habil. Vértesy László, egyetemi docens, NYME-KTK

14:30

Gröger Nóra

Műszaki szolgáltatások minőségének értékelése marketing megközelítésben –

Ügyfélelvárások és -elégedettség vizsgálata élelmiszeripari termékvizsgálati szolgáltatások terén

14:50

Bükiné Foki Ariel

A régió, a tér hatása a vállalati kiválóságra

15:10

Csíkász Emőke

Múzeummarketing, különös tekintettel a magyar múzeumlátogatási szokásokra

15:30

Rába Viktória - Lovas Anita

Jeremie program, mint a magyar start-up ökoszisztéma életrehívója

15:50

Ékes Szeverin Kristóf

A vállalati szektor csődelőrejelzésének „relativitás elmélete”

16:10

Bozóti András

Gyógy- és termálfürdő – kulcs a lokális gazdaság fejlesztéséhez

16:30

Munkácsi Noémi

A standardizálás versus differenciálás kérdései a multinacionális vállalatok regionális termék- és marketing politikájában – Összehasonlító környezeti esetelemzés egy multinacionális vállalati példán keresztül

16:50

Keresztes Gábor

A V4-ek versenyképességének vizsgálata a K+F+I tükrében

17:10

Zsombori Zsolt

A Comparative Analysis of SME Lending in Hungary and in the EU

17:30

Csortán Beáta

A termék-szolgáltatás rendszerek áttekintése

 


Állam- és jogtudomány – E220

Szekcióvezető: Dr. Kocsis Miklós, egyetemi adjunktus, PTE-ÁJK

14:30

Nyári László

Tudásalapú társadalom, felzárkózunk vagy lemaradunk?

14:50

dr. Torják Norbert

Magánjogi elem (problémája) a közigazgatás átalakításában

15:10

dr. Szabó Szandra Kinga

Az európai regionális politika kialakulása és fejlődése

15:30

dr. Kovács Krisztián

A hatalommegosztás elméletének egyes kérdései

15:50

dr. Bécsi Katalin

Tisztességes eljáráshoz való jog, valamint az ügyvédi titoktartási kötelezettség kapcsolata

16:10

dr. Börcsök Tamás

Észrevételek a Tatai Környezetvédelmi Zrt. Almásfüzitői vörösiszap tározón végzett hulladékkezelési tevékenységéhez kapcsolódó európai uniós pilot-eljáráshoz

16:30

Delbó Márta

Törvényességi felügyelet – új eszközök, régi problémák?

16:50

dr. Seregi Vilmos

Extrémista csoportosulások a szlovák társadalomban

17:10

Keresztes Anita

The New Direction of Hungarian Public Administration Further Trainings

17:30

dr. Bodó László

A modern társasági jog szerepe a gazdaságélénkítésben a XXI. században

17:50

dr. Kőmíves Péter Miklós

A hatályos magyar sajtó- és médiaszabályozási rendszer kialakulása


Irodalom- és nyelvtudomány – E221

Szekcióvezető: Dr. habil. Fűzfa Balázs, egyetemi docens, NYME-SEK

14:30

Novák Anikó

A tárgytól a gyűjteményig. A valóság és imaginárius kollekciók állomásai Tolnai Ottó művészetében

14:50

Tóth Viktória

Megtalált tekintetek – Schilling Árpád: A papnő című előadás elemzése

15:10

Pataky Adrienn

Jelenlét és jelentés Petri György szonettjeiben

15:30

Bajzák Mónika

Intertextualitás: az Álmodó ifjúság című regény és a Valahol Európában című forgatókönyv összehasonlító elemzése

15:50

Pintér Györgyi

Az első írói sztrájk sajtótörténeti vonatkozásai

16:10

Frang Gizella

Magyar nyelv és szaknyelvi gondolkodás

16:30

Túri Katalin

Költészet, nyelv, valóság – Joseph Brodsky költészetfelfogásáról

16:50

Szabó T. Annamária Ulla

Nyelvi szocializáció, identitás, nyelvválasztás

17:10

Salát Magdolna

Amit a hallgatók gondolnak a „bolognai” tanárképzésről

17:30

Nakahara Yusuke

Piano Pedagogue or Composer? Bartók’s Ultimate Attitude Toward the Mikrokosmos

17:50

Huber Máté

A magyar mint örökségnyelv generációk közötti továbbadása Kanadában: A hamiltoni magyar közösség makro-szociolingvisztikai vizsgálata

18:10

Bucur Tünde

Kép- és szövegtestek párbeszéde Závada regényeiben és szociográfiájában


Hit- és vallástudomány – E222

Szekcióvezető: Dr. habil. Szentpétery Péter, egyetemi docens, EHE

14:30

Bartha Ádám

The Benefits of a National Health Care System from a Christian Viewpoint

14:50

Tömösközi Ferenc

Adalékok a belmisszió két világháború közötti történetéhez a komáromi református egyházmegyében

15:10

Szávay László

János papkirály legendájának utópikus érékelése

15:30

Bartha Ádám

The Great Attendance Drop Off and Multiculturalism of North America

15:50

Balázs Lilla

A Muszlim Testvériség Európában

16:10

Szerdi András

Tartalom és forma – A homiletika és retorika kapcsolatának meghatározási kísérletei a 20. századi német homiletikai irodalomban

16:30

Dull Krisztina

The Influence of the Council of Ferrara-Firenze (1438-1439) on Renaissance Art and Philosophy

16:50

Gér András László

A bibliai hóriták


2013. június 1. (szombat)

Történelem- és politikatudomány – E203

Szekcióvezető: Dr. Katona Attila, egyetemi docens, NYME-SEK

09:00

Tutuskó Ágnes

A pánszláv eszmék hatásainak következményei Északkelet-Magyarország vármegyéiben a 20. század elején

09:20

Jancár Mónika

Az Állambiztonság Csehszlovákiában 1945 és 1950 között

09:40

Bózsó Péter

Albánia az 1950-es években – a tiranai magyar követségi dokumentumok tükrében

10:00

Pölhe Dóra

Párhuzamos emlékezetek Ukrajna 20. századi történetében

10:20

Kis Zsuzsanna

Politikai nevelés hasonlóságai és eltérései Erasmus és Machiavelli műveiben

10:40

Csibi Norbert

Közművelődési kérdések az 1909. évi szegedi katolikus nagygyűlésen

11:00

Bajcsi Ildikó

Kisebbségi magyar női sorsok a 20. századi (Cseh)szlovákiában élettörténetek tükrében

11:20

Szabó Viktor

A Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájának szervezeti felépítése és személyi összetétele

11:40

Horváth Anett

Deliberatív közvélemény-kutatások világszerte

12:00

Pap Tibor

A demokrácia új kihívása: a kisebbségi autonómiatörekvések elméleti háttere

12:20

Kohút Sára

Kincstári dohánygyártmányok árusítása Magyarországon és Erdélyben 1846-1848 között

Ebéd

 

 

13:30

Fürj Orsolya

The Development of Italian-Hungarian Relations from the Aspect of the Foreign Office in 1927

13:50

Németh Vera

Az Egyenlőség és a Zsidó Territoriális Szervezet (ITO)

14:10

Kiss Petra

Ellenség extrákkal – Oroszország és a NATO kapcsolatai


Informatikatudomány – E208

Szekcióvezető: Dr. Bacsárdi László, egyetemi docens, NYME-FMK

09:40

Molnár András

Mikro-, speciális- (freeform, TIR, lenticuláris) és hagyományos polimer alapanyagú optikai elemek újfajta, préselt technológiával történő gyártásának analízise végeselem módszerrel

10:00

Gombos Katalin

Perception of Coloured Discs on Computer Screen

10:20

Rácz Gábor

A szemantikus adatok és az adatbányászat

10:40

Matuszka Tamás

Szemantikus kiterjesztett valóság

11:00

Iszály Ferenc Zalán

Webkettes szolgáltatások a hazai megyei könyvtáraknál

11:20

Gombos Gergő

Szemantikus adatok lekérdezése Hadoop rendszeren

11:40

Mészáros Gergely

Nyílt forráskód létjogosultsága a kormányzati rendszerekben

12:00

Molnár András

Videószemüveg optikai rendszere: a gyártási tűrések

optimalizálása

12:20

Pinczel Balázs

Szemantikus adatbázisok optimalizációs kérdései


Növénytermesztés és állattenyésztés – E206

Szekcióvezető: Prof. Dr. Schmidt Rezső, egyetemi tanár, NYME-MÉK

10:00

Gór Arnold

The Place of Precision Farming in a Sustainable Agriculture

10:20

Deák Konrád János

Vízellátottság hatása cseresznyeparadicsom termésmennyiségére és élettani szempontból fontos fitonutriensekre

10:40

Balla Zoltán

Különböző kukorica hibridek beltartalmi értékeinek és fermentációs folyamatainak vizsgálati eredményei alapján történő összehasonlító étékelése

11:00

Dugmonits Krisztina Nikoletta

Glutation-szintetáz splice variánsának azonosítása pontyban (Cyprinus Carpio)

11:20

Gelányi Ildikó

Lovas szolgáltatók és sportegyesületek koncentrációja Magyarországon a Nemzeti Lovas Program célkitűzéseinek tükrében

11:40

Horák András Péter

A takarmányok fehérje- és aminosav-tartalmának hatása a tojótyúkok teljesítményére és nitrogén retenciójára a csúcstermelés elérésekor

12:00

Kovács Vilmos

Az élelmiszerbiztonság szabályozása Szerbiában

12:20

Kovács – Sárkány Hajnalka

A vajdasági élelmiszert előállító cégek innovációs helyzete


Környezettechnológia – E209

Szekcióvezető: Dr. Czupy Imre, egyetemi docens, NYME-EMK

10:00

Jurecska Laura

Az élőgépes szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése

10:20

Papp Viktória

Agripelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai

10:40

Pintérné Nagy Edit

Három különböző teljesítményű mesterséges fényforrás rovarokra történő hatásainak vizsgálata

11:00

Gáspár Gergely

Hazai nagyvállalatok fenntarthatósági jelentéseinek elemzése

11:20

Elekné Fodor Veronika

Utak hatásvizsgálatát támogató információs rendszerek

11:40

Csoma Attila

Energy Efficient Adaptive Transmit Power Tuning in Cellular Access Networks

12:00

Merza Gabriella

Dimetil-karbonát szintézise különböző szénhordozós katalizátorokon

12:20

Bodnár István

Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén

Ebéd

13:30

Ronyecz Ildikó

Természetes állapotú tölgyfakéreg hőszigetelési tulajdonságainak vizsgálata

13:50

Krassován Krisztina

Global Significance of Phosphorus and its Role in the Formation of Atmospheric Aerosol

14:10

Csendes Bálint

Invazív növények spektrális tulajdonságainak vizsgálata légifotókon

14:30

Szalay Dóra

A fás szárú energetikai ültetvények karbon - körforgalmának vizsgálati módszere


Társadalom- és gazdaságtudomány – Gidai Erzsébet előadó

Szekcióvezető: Dr. habil. Obádovics Csilla, egyetemi docens, NYME-KTK

09:00

Bognár Edit – Breidenbach Zsolt

Kutatási irányok és együttműködések a hazai gazdasági doktori iskolákban

09:20

Szabó Andrea

A monetáris árfolyammodellek tesztelésének sikerei és kudarcai

09:40

Földi Flóra

Egy nemzetközi tanulmányút tapasztalatai és hatása a kutatói munkára

10:00

Bereczk Ádám

Ágazati szerkezet és munkaerő igény

10:20

Bálint Brigitta

Generációk munkahelyi motivációja – Van különbség?

10:40

Kiss Zita

Az erdélyi magyar falusi középiskolás diákok jövőtervei

11:00

Vadász Viola

Migráns gyermekek „kis-világai”: a svéd iskolarendszer megoldásai

11:20

Grünhut Zoltán

Az izraeli innovációs rendszer sajátosságai

11:40

Bodor Ákos

Társadalmi tőke és innovációs fejlesztéspolitika

12:00

Kovács Sándor Zsolt

Társadalmi szerepvállalás a pénzügyi szolgáltatások területén Közép-Kelet Európában

12:20

Závecz Szilvia

Családtámogatások a változó társadalmi folyamatok tükrében

Ebéd

13:30

Gyorgyovichné Koltay Elvira

Lakóparkok és önkormányzatok – Esettanulmány a lakóparki civil szeretek magán-önkormányzati működésének és helyi társadalomban betöltött szerepének bemutatására

13:50

Morvai Tünde

Aranymetszés 2013 – Szlovákiai eredmények

14:10

Novák Anikó

Aranymetszés 2013 – Vajdasági eredmények

14:30

Csata Zsombor

Aranymetszés 2013 – Romániai eredmények

14:50

Ferenc Viktória

Aranymetszés 2013 – Kárpátaljai eredmények


Gazdaságtudomány – E218

Szekcióvezető: Dr. Koloszár László, egyetemi docens, NYME-KTK

10:00

Kovács Nikoletta

Tudásmenedzsment és termelésmenedzsment kapcsolata a vállalati stratégiákban

10:20

Hauck Zsuzsanna

A minőség-ellenőrzés készletgazdálkodási politikára gyakorolt hatásáról

10:40

Nagy Viktor

Az integrált vállalatirányítási rendszerek vizsgálata a KKV-k és a nagyvállalatok szemszögéből

11:00

Pirger Tamás

Common Questions in the Subcultures of the Law Enforcement

11:20

Majoros Zsuzsa

Információs rendszerek a mikrovállalkozások szolgálatában

11:40

Nagy Balázs

A tudásmenedzsment szerepe a Nógrád megyei kisvállalatok körében, különös tekintettel a tudásteremtésre és a tudástranszferre

12:00

Nagy Tamás

A vállalat menedzsmentjét foglalkoztató fenntarthatósági kérdések vizsgálata

12:20

Rámháp Szabolcs

A felsőoktatási intézmények szerepe a regionális fejlesztésben: A Széchenyi István Egyetem példája

Ebéd

13:30

Máté Péter

Vidékfejlesztési politika és a LEADER megközelítés

13:50

Csaba Katalin

State-owned Real Estate Investment Trusts

14:10

Gönczi Kornélia

Az emberi erőfeszítés és mérőszámának megjelenítése a projektmenedzsmentben

14:30

Kovály Katalin

A külföldi vállalkozások telephely-választási szokásai Kárpátalján

14:50

Erdősi Botond
A magyar KKV szektor aktuális helyzetének vizsgálata


Rendészettudomány, jogtudomány – E220

Szekcióvezető: Dr. Németh Zsolt, főiskolai tanár, NKE-RTK

10:00

dr. Vári Vince

A közösségi rendőrség szervezeti reformjának és a polgárbarát szemlélet kialakításának kérdései

10:20

dr. Sivadó Máté

Új jelenségek a drogpiacon

10:40

dr. Gergi-Horgos Lívia

Gondolatok a nyomozás törvényességéről a bírói jogalkalmazás tükrében

11:00

dr. Pallagi Anikó

Alteration of The Age Limit of Punishability in Hungarian Criminal Law

11:20

dr. Schubauer László

A gazdaság büntetőjogi védelmi rendszerének változása a 2012. évi C. törvényben

11:40

dr. Schubauerné dr. Hargitai Éva

Az állam, mint szerződő fél a közszerződések, hatósági szerződések esetén

12:00

Pinczésné Kiss Klára

A minőségfejlesztés szerepe a rendőri tevékenység színvonalának javításában egy konkrét projekt bemutatásával

12:20

dr. Gyaraki Réka

A szerzői joggal kapcsolatos bűncselekmények változásai az új büntető törvénykönyvben

Ebéd

13:30

dr. Szabó Andrea

A rendészeti felsőoktatás speciális területe – a pénzügyőr tisztek képzése

13:50

dr. Szendi Antal

A vámmentességek és a nemzetközi szerződések kapcsolatrendszere

14:10

Francsovics István

A munkajövedelem, a tőkejövedelem és a vállalkozói jövedelem elhatárolása

14:30

dr. Hengl Melinda

Az aláírások elemzésének jelentősége a bírói gyakorlatban


Irodalomtudomány – E221

Szekcióvezető: Dr. habil. Fűzfa Balázs, egyetemi docens, NYME-SEK

09:00

Kiss Tímea

Ady Endre egy versének és műfordításának alakzatvizsgálata

09:20

Váró Kata Anna

A „kultúrörökség film”, azaz a „heritage” vita az 1980-90-es évek brit filmművészetében

09:40

Jakab-Zalánffy Eszter

A machiavellizmus és az antimachiavellizmus jelenléte az angol-amerikai irodalomban

10:00

Máté Zsuzsanna

Narrátori attutűdök Chrétien de Troyes Yvain avagy az Oroszlános lovag című regényében

10:20

Virág Ágnes

Térkoncepció a kortárs képzőművészetben (Várady Róbert és Kondor Attila festményei)

10:40

Istókné Vámos Kornélia

Arisztotelész tragikumértelmezésének problematikussága Szophoklész Antigoné című drámájának tükrében

11:00

Szalisznyó Lilla

A Shakespeare-drámák tananyaggá formálása Egressy Gábor színészeti könyvében

11:20

Vas Kinga

Miért nem olvasnak a fiatalok?

11:40

Fazekas Andrea

Metaforikus narráció Berniczky Éva A tojásárus hosszúnapja című novellakötetében

12:00

Szabó Anita

Az „értelemre merőleges” szemlélet mint a hang és a tekintet összefüggése Weöres Sándor Harmadik szimfónia című művének néhány motívumában

12:20

Marta Fülöpová

Chalupka János prózai műveinek magyarságképe

Ebéd

 

 

13:30

Bognár Anna

Giacomo Leopardi, a romantikus költő, antik bölcselő

13:50

Szokonya István

An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s „The Life You Save May Be Your Own”

14:10

Lehrer Nándor

A zsoldosság megjelenése a homéroszi eposzokban

14:30

Ernei Júlia

A hetvenes évek erdélyi magyar színjátszása a kor kritikai diskurzusának tükrében

14:50

Tamás Péter

Salinger „életreceptkönyvei”: egy értelmezési tendencia ellen


Nyelvtudomány – E219

Szekcióvezető: Dr. Vörös Ferenc, főiskolai tanár, NYME-SEK

10:00

Szücs Márta

A tudatelmélet és a nyelvtani megértés szerepe a metafora és az irónia megértésében óvodáskorban

10:20

Lőrincz Gábor

A lexikai szintű nyelvi variativitás szlovákiai magyar vonatkozásai

10:40

Kóczán-Vörös Viola

Az intertextualitás mint kanonizációs tényező

11:00

Földvári István

Természettudományos analógiák a nyelvészetben – a verbális agnózia és a kvantumos jelentés

11:20

Parapatics Andrea

A „romlásnak indult” magyar nyelvről szociolingvisztikai alapokon

11:40

Szabó Zsófia

The Politics of Silence and the Arts of Resistance

12:00

Talpas Botond

Igen, tessék! – az interkulturális kommunikáció nyelvi tényezői többnyelvű környezetben

12:20

Farkas Anett

A hagyomány, mint Pamlény iskolájának diákja


Elméleti orvostudomány, egészségtudomány – E1 előadó

Szekcióvezető: Dr. Tábi Tamás, egyetemi adjunktus, SE

09:00

dr. Szekeres Márta

Az MTHFR A1298C variáns szerepe leukoaraiosisban

09:20

dr. Molnár Levente

The Effect of Sevoflurane on Cerebral Vasoreactivity and Systemic Arteries

09:40

Kovács Renátó

A caspofungin in vitro hatékonyságának vizsgálata Candida krusei, C. inconspicua és C. albicans klinikai izolátumok ellen

10:00

Tatár Tímea Zsófia

Humán papillomavírusok etiológiai szerepének vizsgálata orális laphámsejtes carcinomában

10:20

Fatemeh Ebrahimi

Prevalence of ESBL-producing Enterobacteria in Stool Samples of Asymptomatic Individuals

10:40

Mózes Julianna

A virulencia gének előfordulásának vizsgálata lélegeztetett betegekből származó Pseudomonas aeruginosa izolátumok körében

11:00

Horváth András

A késői egyenirányító kálium áram gyors és lassú komponensek kinetikáinak összehasonlító vizsgálata egészséges emberi, kutya, nyúl és tengerimalac kamrai szívizom preparátumokon

11:20

Kovács Gábor

Ectodermalis dysplasias beteg molekuláris genetikai családvizsgálata

11:40

dr. Nemes Réka

A critical illness polyneuromyopathia korai fázisának vizsgálata sebészeti betegeken

12:00

Pál László

Illegálisan előállított tömény szeszesitalokban található szennyező alkoholok hatása humán monociták fagocitózisára

12:20

dr. Klárik Zoltán

Művi end-to-side szelektív porto-cavalis anastomosis patkányban az intraoperatív mikrokeringési vizsgálatok szempontjából

Ebéd

13:30

Juhász Renáta

Oxidatív stressz és antioxidáns védelmi rendszerek vizsgálata iker újszülöttekben

13:50

Talapka Petra

Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében

14:10

Szűcs Henriett Diána

Brucella melitensis – bmeI 1645

Rezisztens vagy nem?! Homológ vagy nem?!


Filozófia, pszichológia- és neveléstudomány – E210

Szekcióvezető: Dr. Patyi Gábor, egyetemi docens, NYME-BPK

10:00

Molnár Mills Eszter

Character Strengths in Practice

10:20

Tongori Ágota

Innovative Online Assessment Tools and Instruments for ICT Literacy – Innovatív online mérőeszközök az IKT műveltség mérésére

10:40

Berzsenyi Emese

Az egész életen át tartó tanulás hitbéli parancsának megvalósulása az iszlám vallásban

11:00

Simor Péter

Hibrid tudatállapotok alvás és ébrenlét határán: alvás-és álomzavarok idegtudományi elemzések tükrében

11:20

Papp Gábor

A súlyos sérelmet követő megbocsátás prediktorai

11:40

Tóth Anett

Closed into Myself with Autism - Autism Spectrum Disorder Reviewed on the Basis of Autistic Authors' Writings

12:00

Szemerey Márton

Érzelemmegjelenítési szabályok és az érzelmek nyelvi reprezentációja a japánban

12:20

Tánczos Péter

Nietzsche kívánságlistája: A fiatal Nietzsche referencia-elmélete a levelezés tükrében

Ebéd

13:30

Kékes Szabó Marietta

Az autizmus spektrum zavarban napjainkban leggyakrabban alkalmazott terápiás eljárások áttekintő bemutatása

13:50

Tóth Gábor

A transzcendentális képzelőerő kanti fogalmának heideggeri interpretációja

14:10

Varga Rita

A halott-metaforák szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában


Hadtudomány – E222

Szekcióvezető: Dr. Németh András, egyetemi docens, okl. mk. százados, NKE-HHK

10:00

Szabó András

Hogyan támogassuk kutatásainkat informatikai eszközökkel? Avagy kutatásmódszertan IT alapokon

10:20

Berki Gábor

Terroristák és hacktivisták a virtuális térben

10:40

Vajkai Edina

A migráció, mint kihívás helye és szerepe a francia biztonság- és védelempolitikában

11:00

Csizmazia Gábor

Az európai rakétavédelem változásai az Obama-adminisztráció alatt

11:20

Szabó Csaba

A lelkipásztori ellátás nemzetbiztonsági kockázatának vizsgálata

11:40

Bányász Péter

A kiberbiztonság szerepe a gazdaságban

12:00

Teknős László

Krízisintervenció a rendkívüli időjárás okozta veszélyhelyzetekben Magyarországon

12:20

Ligetvári Krisztina

Víz, mint stratégiai kérdés és kitörési lehetőség Magyarországon

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány