Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire

Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire

PDF letöltés
Nyomtatás
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az MTA struktúrájának mintájára felállítandó tudományos osztályok a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok kiépítendő rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell.

Tisztelt Kollégák!

 

A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöksége a DOSz tudományos osztályainak vezetésére kiírt pályázatát a pályázás szabályainak változatlanul hagyása mellett 2013. március 20-áig meghosszabbította. A beérkezett színvonalas pályázatok leadói mellett még várjuk olyan újabb doktoranduszok jelentkezését, akik tudományos osztályok vezetésében és szervezésében szívesen részt vennének. A teljes magyarországi doktori képzést lefedő, hamarosan felálló osztályok hatalmas lehetőséget rejtenek magukban a tudományos és emberi kapcsolatok bővítésének területén.

 

A DOSz elnöksége 

 

Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire

 

A tudományos osztályok feladata

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az MTA struktúrájának mintájára felállítandó tudományos osztályok a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok kiépítendő rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell.

 

A DOSz az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztére pályázatot ír ki:

 

 1. Hittudományi Osztály
 2. Filozófiatudományi Osztály
 3. Jog- és Társadalomtudományi Osztály
 4. Orvostudományi Osztály
 5. Történelem-és Politikatudományi Osztály
 6. Hadtudományi Osztály
 7. Agrártudományok Osztálya
 8. Műszaki, Építészeti és Földtudományi Osztály
 9. Fizikai Tudományok Osztálya
 10. Irodalomtudományi Osztály
 11. Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya
 12. Közgazdaságtudományi Osztály
 13. Művészeti, Színház,- és Filmtudományi Osztály
 14. Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály
 15. Nyelvtudományi Osztály

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

- A pályázó rövid szöveges bemutatkozása,

- szakmai életrajza,

- publikációs jegyzéke.

- A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel, lehetséges

programjaival kapcsolatban (maximum 5 oldal terjedelemben)

- Programterv a 2014 február 15-éig terjedő időszakra

 

A pályázathoz csatolni kell

- Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása

- Két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és szervezőtehetsége

alapján alkalmas a tisztség betöltésére

 

Az elnöki megbízatás 2014. február 15-éig tart. A pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton 2013. március 8-áig a laszlo.szavay@gmail.com címre, ill. a DOSz irodájába (1055 Budapest, Kossuth L. tér 9. III/1.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2013. március 22-éig értesítünk.

 

A tudományos osztályokra vonatkozó előírásokat a DOSz alapszabályának vonatkozó része a következőképpen rögzíti:

A tudományos osztályok

 

28.§ (1) A DOSz tudományos osztályok felügyeletéért felelős elnökségi tagja az 1. számú mellékletben felsorolt tudományterületek szerint, illetve az elnökség külön beleegyezése szerinti néven tudományos osztályokat szervezhet.

(2) A tudományos osztály tagjai a DOSz adott tudományterületet művelő tagjai. Egy tag több tudományos osztálynak is lehet tagja, de több tudományos osztályban vezetői vagy vezető tisztségviselői megbízatást nem vállalhat. A tudományos osztályba az adott tudományos osztály elnökénél lehet jelentkezni. A tudományos osztály tagjával vagy tudományos osztályba jelentkező felvételével szemben kifogás emelhető, amennyiben az érintett a tudományos osztály vezetőjének felhívására nem tudja alátámasztani, hogy az adott tudományterületet műveli. A kifogás alaposságáról az elnökség bármelyik fél megkeresésétől számított 15 napon belül dönt.

(3) Az egyes tudományos osztályok elnöki teendőinek ellátására a DOSz elnöksége minden év február 15-ig nyilvános pályázatot ír ki. A tudományos osztály elnöki mandátuma a következő elnök megválasztásáig tart. A tudományos osztály elnökének feladatai különösen:

a ) felügyeli a tudományos osztály szabályos működését, kapcsolatot tart a DOSz elnökségével, összehívja a tudományos osztály üléseit,

b ) szervezi és irányítja a tudományos osztály éves tevékenységét,

c ) félévente a DOSz elnöksége felé írásban számol be a tudományos osztály tevékenységéről és terveiről.

(4) A tudományos osztályok működési rendjére a DOSz elnöksége ügyrendi mintát biztosít, ezen túl a tudományos osztály maga alakítja ki működésének részletes szabályait, amely a tudományos osztály alakuló ülését követő ülésen kerül elfogadásra, változtatásához a tudományos osztályokat felügyelő elnökségi tag jóváhagyása szükséges.

5) A tudományos osztályok feladatai különösen:

a) véleményt nyilváníthat a DOSz testületei által hozott tudományos tartalmú döntésekben,

b) minden tudományszervezéshez, tudományos tevékenységhez kapcsolódó szervező tevékenység az adott tudományterületet jellemző igények, illetve az interdiszciplinaritáson alapuló együttműködés jegyében.

 

A tudományos osztályok ajánlott programjai:

 

- Egyetemi, doktori iskolai konferenciák

- Egyetem és doktori iskola-közi konferenciák

- A tudományterület doktori hallgatóit összefogó magyarországi konferencia

- A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia

- Nemzetközi konferenciák szervezése és/vagy látogatása

- Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más

doktori iskolákban folyó képzés megismerése)

- Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön

- Kulturális programok

- Szakmai nyári táborok

 

Az osztályelnökök alapszabályban nem részletezett feladatai bővebben:

- Gondoskodni a tudományos osztály programjain keresztül a folyamatos és magas színvonalú tudományos-

szakmai munkáról,

- biztosítani a tudományos osztály működésének, programjai megvalósulásának anyagi hátterét,

- kapcsolatban állni a tudományos osztályokért felelős elnökségi taggal, rajta keresztül a DOSZ elnökségével,

- félévenkénti beszámolóban összefoglalni az osztályban folyó szakmai munkát, annak tapasztalatait, illetve éves

munkatervben felvázolni a következő év tervezett feladatait, vállalásait közösségi szinten és személyekre lebontva,

- gondoskodni a tudományos osztály tagjainak és tisztségviselőinek utánpótlásáról

- együttműködni a tudományos osztály vezetésére megválasztott új elnökkel

- kapcsolatot tartani az adott intézményben működő doktorandusz önkormányzattal, illetve az adott intézmény

vezetőségével és tudományos műhelyeivel,

- kapcsolatot tartani más tudományos osztályokkal.

 

Budapest, 2013. február 15.

 

Eredményes felkészülést kívánva:

 

 

Csiszár Imre s. k.                                                   Szávay László s.k.

Elnök, DOSz                                                     elnökségi tag, DOSz

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány